Elektřina bez Dukovan a bez dostavby

Autor: Mojmír Štěrba <(at)>, Téma: Energetika, Vydáno dne: 04. 11. 2011

Brusel nepovolí dostavbu Temelína a zruší Dukovany, které neprojdou testem.
Je to jedna z možných variant, na kterou je třeba se připravit. Pokusíme se tuto variantu modelovat a zjistit, jaké jsou vyhlídky řešení v blízké budoucnosti 20 až 30 roků.

1. Jaké jsou výchozí podmínky v energetice v listopadu 2011.

1. Dva scénáře: scénář 2020 a scénář 2040
Oba scénáře vycházejí z minimalizace skleníkových plynů – zatím to nikdo nezrušil - tedy bez uhlí pro elektřinu.

Měsíce 2011

% účinnosti FV

% účinnosti VTE

Leden

2,49

18,80

Únor

7,05

20,80

Březen

14,28

21,10

Duben

16,25

23,94

Květen

20,44

14,74

Červen

17,9

18,87

Červenec

15,59

23,09

Srpen

17,70

13,13

Celkem

10,09

15,96


Po doplnění produkce za celý rok 2011 budou údaje důležitým podkladem pro eventuální korekce v dalších výpočtech. Jedná se o celoplošné nasazení pokrývající celé území ČR a mohlo by být dostatečně reprezentativní.

- Jaderná elektrárna Temelín bez dostavby instal. 2 000 MW
- Mix zdrojů OZE:
Scénář 2020:
- VE=800, MVE=386, VTE=800 FVE=2900, Biom=550, Biop=500, Geo=10
Scénář 2040
- VE=800, MVE=386, VTE=3655 FVE=8547, Biom=1000, Biop=500, Geo=20

Dnes se budeme zabývat scénářem 2020. Jedná se o současnost a blízkou budoucnost. K aktu zrušení může dojít kdykoliv do roku 2020, budeme počítat se zdroji, které jsou v této době k dispozici.

Varianta 1 – zrušeny Dukovany bez dostavby – čistá energie bez skleníkových plynů.
V Grafu 1 Sloupec Spotřeba zobrazuje poptávku v hodnotě 70000 Gwh. Nad osou X je
mix zdrojů JETE+OZE ukazující produkci.

Produkce
Na první pohled je patrné, že tato varianta bez dostavby JE je pouhou iluzí. Vlastní produkce zajišťuje spotřebu pouze z 50%, druhá část energie je z Importu.
Regulace
Pro regulaci byla nakoupena kladná záloha 2000 MW a energie 6000 Gwh. 50% produkce by muselo být z importu, veškerá nakoupená regulační energie byla spotřebována, velká část regulace proběhla z importu. Záporná záloha a export nebyly čerpány vůbec.
Permanentně byl překračován přeshraniční limit 3500 MW v 5000 případech. Dalo by se to řešit přechodem na dánský režim. Dánsko není schopno odregulovat vítr, tak k tomu využívá přenosu pomoci vedení HVDC norskou a švédskou hydroenergetiku v rozsahu až 5500 MW. My takové štěstí zatím nemáme.
V praxi to znamená že uvedené zdroje by sice splňovaly kritéria pro omezení produkce skleníkových plynů, ale nesplnily by požadovanou produkci a stabilitu sítě.

Závěr:
V uvedené konfiguraci musíme ustoupit od čisté energie, protože za těchto podmínek bez další JE není možné zajistit v podmínkách ČR roční spotřebu 70 Twh. Jinak bychom museli 35 Twh nakoupit v zahraničí.


Varianta 2 – zrušeny Dukovany bez dostavby – energie trochu špinavější, čistá energie bez skleníkových plynů není dodržena, přidáváme další zdroj PPE.

V Grafu 2 je zobrazena bilance energie pomoci zdrojů OZE+JETE+PPE. V levém sloupci je spotřeba v pravém produkce.
Produkce:
Zdroje vyprodukují celkem 70000 Gwh energie. Hlavním producentem se staly PPE.

Postupným zvyšováním výkonu PPE při stálém výkonu mixu OZE jsme se dostali na výkon 7800 MW, při kterém se soustava dostala do rovnováhy. Byla vyprodukována požadovaná energie 70000GWh.
Regulace:
Regulační energie byla nakoupena v u PPE v objemu 2000 MW a ± 6000 Gwh. To postačilo k zajištění rovnováhy soustavy, nebyl překročen limit 3500 MW přeshraničního výkonu. Soustava vystačila s vlastními zálohami s malým exportem a importem v rámci nasmlouvaných hodnot.

Závěr:
V dané konfiguraci je soustava provozuschopná s potřebnou produkcí energie, regulace probíhá v rámci vnitřních regulačních zdrojů – nakoupena v PPE.


. Na závěr několik poznatků


Příště budeme simulovat scénář S 2040, t.zn. i v důsledku tlaku EU, zavedeme uvedený zvýšený výkon OZE podle žádostí o připojení k 1.1.2010, který by mohl do roku 2040 být reálný. Vyšetříme, co to udělá s elektrizační soustavou.

Uvedené modelování nejsou daleké futuristické výhledy, nýbrž reálné posouzení funkčnosti soustavy současných nebo v blízké budoucnosti budovaných zdrojů s životností do roku 2040. Pokud dojde ke zlepšení některých parametrů soustavy, tak tím lépe, rádi svoje výhledy zkorigujeme.
Zpracoval Mojmír Štěrba